Statut

PREAMBUŁA

 Mając na sercu dobro i przyszłość naszej Ojczyzny, pełni szacunku
i wdzięczności dla naszych Przodków za ich dorobek, kulturę, tradycję, którą nam pozostawili, za ich walkę i ofiary które ponieśli dla dobra naszego Kraju, świadomi korzeni historycznych sięgających daleko wstecz czasów,  w których żyjemy oraz pomni gorzkich doświadczeń jakimi w przeszłości doświadczony został nasz Kraj, czujemy się w obowiązku, aby przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, to co najlepsze z wiekowej historii i tradycji Polski.

Świadomi  wspólnoty ludzkiej, w której żyjemy, a także potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami i narodami, nawiązując do najlepszych tradycji naszego Narodu, do wartości wyznawanych przez naszych Przodków jakimi są: honor, dobro, uczciwość, sprawiedliwość, tolerancja, a przede wszystkim dbałość o nasz wspólny dom – Polskę,  pragniemy na zawsze utrwalić w naszym narodzie wartości, będące filarami naszej tożsamości i bytu naszego narodu takie jak: miłość do Kraju, poczucie przynależności narodowej, poczucie  odpowiedzialności za Ojczyznę.

Wierząc, iż nasze wspólne działania przyniosą wymierne efekty i przyczynią się do rozwoju i dobra naszej Ojczyzny

niniejszym zakładamy

Fundację Na Rzecz Historii i Tradycji
„Polska Historyczna”

jako wspólną Sprawę osób mających jeden cel: dobro naszego wspólnego domu – Rzeczpospolitej Polskiej.

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Fundacja nosi nazwę: Fundacja na Rzecz Historii i Tradycji „Polska Historyczna”, dalej zwana Fundacją.
2. Fundacja może używać nazwy skróconej: Fundacja Polska Historyczna.
3. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Rzeszowa i województwa podkarpackiego.
2. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Siedzibą Fundacji jest miasto Rzeszów.
4. Fundacja posiada osobowość prawną.
5. Fundacja powołana jest na czas nieokreślony.

§3

1. Fundacja może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.
2. Fundacja może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§4

1) Fundacja może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2) Prawo do używania nazwy oraz symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Fundacji.

§5

1) Działalność Fundacji ma charakter apolityczny, społecznie użyteczny oraz niedochodowy.

2) Do prowadzenia swoich działań Fundacja może zatrudniać pracowników.

3) Fundacja może zawierać umowy na realizację zadań publicznych.

§6

1) Fundator po założeniu fundacji może wejść w skład zarządu Fundacji.

2) Fundator ma prawo powoływania i odwoływania członków Zarządu.

ROZDZIAŁ II

CELE FUNDACJI

§7

1). Celami Fundacji są:

 • działalność oświatowa, kulturalna, naukowa i naukowo-techniczna ukierunkowana na podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa
  w zakresie historii, tradycji i kultury polskiej,
 • działalność, w zakresie kultury fizycznej i sportu, dobroczynności, pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie polskiej tradycji narodowej,
 • pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • promowanie historii, tradycji i kultury polskiej,
 • ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • promowanie postaw i działań patriotycznych nawiązujących do historii Polski,
 • promowanie Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
  opieka nad zabytkami.
 • Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność edukacyjną, publicystyczną, promocyjną, społeczną, integracyjną, rekreacyjną, sportową, kulturalną, charytatywną, a w szczególności poprzez:
 • inicjowanie i prowadzenie działań związanych z szeroko pojętą edukacją historyczną,
 • integrację środowiska osób zainteresowanych historią, kulturą i tradycją,
 • tworzenie platform edukacji historycznej oraz ośrodków wiedzy historycznej,
 • współpracę z instytucjami szkolnictwa w zakresie realizacji celów związanych z edukacją historyczną, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji dzieci i młodzieży,
 • współpracę z instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie wspólnych działań związanych z edukacją historyczną,
 • inicjowanie i wspieranie wszelkich działań mających na celu podniesienie poziomu wiedzy historycznej społeczeństwa, w szczególności: zjazdów, szkoleń, wykładów, konferencji, koncertów, imprez otwartych, imprez plenerowych, itp.
 • inicjowanie i organizowanie imprez mających na celu rozszerzenie zainteresowania historią, tradycją i kulturą Polski na tle historii Europy i Świata,
 • gromadzenie zbiorów dokumentujących przeszłość historyczną i kulturalną,
 • gromadzenie i udostępnianie dokumentacji mających na celu upowszechnienie wiedzy historycznej,
 • działalność wydawniczą w zakresie wydawnictw historycznych, artystycznych, publicystycznych, reklamowych i innych dotyczących historii, tradycji i kultury,
 • działalność publicystyczną w sieci Internet w szczególności poprzez prowadzenie portali internetowych o tematyce historycznej i kulturalnej,
 • inicjowanie i podejmowanie działań społecznych dotyczących promowania historii, tradycji i kultury,
 • inspirowanie twórców do tworzenia dzieł tematycznie związanych z historią, tradycją i kulturą polską, oraz wspieranie ich rozwoju naukowego, intelektualnego oraz działalności twórczej w szczególności poprzez organizację wszelkiego rodzaju odczytów, zjazdów, spotkań autorskich, wystaw, konkursów, imprez promujących, publikację ich prac w materiałach wydawanych przez Fundację, pomoc w publikacji ich twórczości w środkach masowego przekazu, organizację szkoleń i kursów oraz imprez promujących działania twórcze,
 • inicjowanie i wspieranie różnych form promocji historii,
  w szczególności poprzez prowadzenie projektów związanych
  z rekonstrukcją historyczną, turystyką i rekreacją historyczną,
 • propagowanie turystycznych walorów Polski ze szczególnym uwzględnieniem krajoznawstwa i turystyki historycznej,
  organizowanie różnych form wypoczynku, turystyki i rekreacji historycznej ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • działanie na rzecz wzmacniania więzi narodowych, międzyludzkich i międzypokoleniowych, w szczególności poprzez prowadzenie różnego rodzaju projektów tematycznych jak koła zainteresowań, grupy dyskusyjne, itp.
 • współpracę z instytucjami kultury i nauki, fundacjami, organizacjami kombatanckimi oraz innymi podmiotami o profilu działalności związanym z kulturą i historią,
 • współpracę i wymianę doświadczeń z innymi fundacjami, towarzystwami, organizacjami pożytku publicznego, o podobnym profilu działalności,
 • współdziałanie z instytucjami i organizacjami działającymi przeciwko wykluczeniu społecznemu obywateli,
 • wspieranie osób pochodzenia polskiego oraz organizacji zrzeszających takie osoby, pomoc Polonii i Polakom za granicą,
 • działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
  wspieranie ofiar konfliktów zbrojnych, weteranów misji wojskowych, osób poszkodowanych w wyniku działań wojennych na terenie i poza granicami Polski,
 • działalność na rzecz mniejszości etnicznych, języków regionalnych, kultury materialnej mniejszości narodowych w Polsce,
 • działalność na rzecz ochrony zabytków, zabezpieczenia i ochrony miejsc pamięci narodowej, miejsc historycznych, martyrologii i męczeństwa,
 • tworzenie miejsc edukacji historycznej oraz ośrodków promocji historii, tradycji i kultury,
 • rekonstrukcję i renowację obiektów zabytkowych i historycznych,
 • inicjowanie i organizację imprez charytatywnych oraz współpracę z innymi organizacjami realizującymi podobne działania,
 • organizację i wspieranie wolontariatu,
 • zbieranie środków finansowych na cele charytatywne, udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • zbieranie środków finansowych potrzebnych w działalności Fundacji i organizowanie akcji mających na celu uzyskanie tychże środków,
 • zabezpieczanie odpowiedniego sprzętu i finansowania niezbędnego w realizacji celów Fundacji,
 • występowanie do organów władz i administracji państwowej i samorządowej z wnioskami w sprawach dotyczących działalności Fundacji,
 • inicjowanie i prowadzenie innych działań mających na celu realizację założeń statutowych,
 • informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz własnych wydawnictw.

ROZDZIAŁ III

WŁADZE FUNDACJI

§8

1) Władzę Fundacji stanowi Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

2) Zarząd składa się z minimum 1 osoby.

3) Zarząd Fundacji powołuje Fundator, który również dokonuje pierwszego wyboru Członków Zarządu Fundacji.

4) Kadencja Zarządu Fundacji trwa 5 lat.

5) Po zakończeniu kadencji, Zarząd wskazuje członków Zarządu na następną kadencję.

6) Zarząd Fundacji na pierwszym posiedzeniu wybiera się Prezesa, Sekretarza i Skarbnika. Zarząd może także ze swego grona wybrać wiceprezesa. Dopuszcza się pełnienie dwóch funkcji w Zarządzie przez jedną osobę.

7) Zarząd Fundacji rozpoczyna swą kadencję z chwilą uzyskania wpisu Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

8) W przypadku, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu lub Fundator.

9) Każdy członek zarządu może zrezygnować z członkostwa w Zarządzie przez złożenie pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa  Zarządu,
Członkostwo w Zarządzie ustaje ponadto na skutek:

 • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 • śmierci członka Zarządu.

10) Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

11) Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Fundacji,
 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, podejmowanie uchwał i decyzji w bieżącej działalności Fundacji,
 • realizacja celów statutowych Fundacji,
 • podejmowanie decyzji o połączeniu i likwidacji Fundacji
  i przeznaczeniu jej majątku,
 • zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 • uchwalanie zmian statutu Fundacji,
 • wybór wszystkich wybieralnych władz Fundacji,
 • zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji,
 • zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji, w tym podejmowanie decyzji o zbywaniu i nabywaniu majątku trwałego,
 • planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 • podejmowanie współpracy z krajowymi, zagranicznymi
  i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami,
 • podejmowanie w imieniu Fundacji wszelkich decyzji dotyczących spraw majątkowych związanych z działalnością Fundacji
  i zawieranie w imieniu Fundacji wszelkich umów i zobowiązań majątkowych dotyczących działalności Fundacji.

12) Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków Zarządu.

13) Na wniosek Prezesa Zarządu, uchwały Zarządu mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków. Wniosek Prezesa Zarządu rozpatrywany jest w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

14) W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania decyduje głos Prezesa Zarządu.

15) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

16) Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes Zarządu przesyłając informację o terminie posiedzenia pocztą elektroniczną,
a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

17) Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa uchwalany przez Zarząd regulamin.

ROZDZIAŁ IV

FUNDUSZ ZAŁOŻYCIELSKI, MAJĄTEK FUNDACJI, GOSPODARKA FINANSOWA

§9

1) Ustanawia się fundusz założycielki Fundacji w wysokości 300 zł (trzysta złotych polskich)

2) Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

3) Fundacja może korzystać z różnych źródeł finansowania będących źródłami powstania majątku Fundacji , a w szczególności:

 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dotacji , subwencji, udziałów , lokat,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 • środków pochodzących z ofiarności publicznej,
 • dochodów z majątku fundacji,
 • odsetek bankowych,
 • dochodów ze współpracy z administracją publiczną i biznesem,
 • dochodów ze sponsoringu,
 • innych źródeł dochodu zgodnych z przepisami prawa.

4) Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5) Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

6) Wszelkie środki pieniężne Fundacji przechowywane są na koncie bankowym Fundacji. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.

7) Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Fundacji podejmuje Zarząd w trybie określonym w niniejszym Statucie.
Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem

8) Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji, pracowników Fundacji, oraz osób, z którymi członkowie zarządu lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

9) Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich w rozumieniu pkt. 1, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności, jeżeli przekazanie to nastąpiło bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

10) Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie w rozumieniu pkt. 1.

ROZDZIAŁ V

SPOSÓB REPREZENTACJI FUNDACJI

§10

1) Do kierowania bieżącą działalnością Fundacji uprawniony jest Zarząd.

2) Do reprezentowania Fundacji na zewnątrz uprawniony jest Zarząd jako organ Fundacji oraz każdy członek Zarządu.

3) Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

4) Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis Prezesa lub 2 członków zarządu łącznie.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE FUNDACJI

§11

1) Zmiana statutu Fundacji jest możliwa w każdym czasie.

2) Zmiana statutu następuje na wniosek Prezesa lub 2 członków Zarządu.

3) Uchwałę w sprawie zmiany statutu Fundacji podejmuje Zarząd w trybie określonym w niniejszym Statucie.

4) Rozwiązanie Fundacji następuje na wniosek Fundatora, Prezesa lub 2 członków Zarządu.

5) Uchwałę o rozwiązaniu Fundacji podejmuje Zarząd w trybie określonym w niniejszym Statucie.

6) Zarząd Fundacji podejmując uchwałę o rozwiązaniu Fundacji określa sposób jej likwidacji oraz przeznaczenia majątku Fundacji, a także wskazuje podmioty, na rzecz, których przejdzie majątek Fundacji, po zaspokojeniu jego zobowiązań.